Statfjord B godkjent av ODElektrikerstreiker

Stavangerutvalget

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I kongelig resolusjon av 28. oktober 1977 ble det opprettet et rådgivende utvalg som skulle avgi uttalelser om søknader om arbeidstillatelser ved gruppeinntak av utenlandsk arbeidskraft. De skulle også gi uttalelser i enkeltsøknader om arbeidstillatelser på norsk sokkel. Utvalget ble fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 23. desember 1977.
— Det var mye diskusjoner og meninger i norsk presse om bruken av utenlandsk arbeidskraft og om arbeidsforholdene de jobbet under. Rogalands avis 20. juni 1977.
© Norsk Oljemuseum

Utvalget skulle være et rådgivende utvalg for sentrale og lokale myndigheter. I tillegg til uttalelser om arbeidstillatelser ved gruppeinntak av utenlands arbeidskraft, fikk utvalget forelagt enkeltsøknader om arbeidstillatelser fra Arbeidsdirektoratet eller fylkesarbeidskontoret. Det kunne også behandle andre saker tilknyttet sysselsettingen på sokkelen hvor det var behov for drøfting og samordning mellom myndighetene og arbeidsmarkedspartene.

Bakgrunnen for ordningen var at det var reist kritikk mot den omfattende bruken av utenlandsk arbeidskraft på den norske kontinentalsokkelen. Det var påpekt at gjeldende regler og betingelser ikke ble fulgt. Operatørselskapene hevdet at det var nødvendig å benytte utenlandske firma og utlendinger i stor utstrekning både av faglige grunner og på grunn av tidsnød. Det fantes ikke nødvendig ekspertise eller ledig kapasitet og ledige arbeidere når det trengtes, hevdet de. I 1975 var det innført innvandringsstopp i Norge, etter at søknader om arbeidstillatelser hadde økt betydelig de første årene på 1970-tallet. Innvandringsstoppen var en stopp i adgangen til å gi nye arbeidstillatelser. Det ble gjort unntak for flere grupper, blant dem var spesialister, fagutdannet personell og nøkkelpersonell som ble ansett som absolutt nødvendig for en virksomhet.[REMOVE]Fotnote: NOU 2004: 20; Ny utlendingslov; 3.5.3 Innvandringsstoppen i 1975

På norsk sokkel dreide det seg til tider, som på Statfjord A, om til dels mange arbeidsplasser, med mange spesialister og hyppige skifte av arbeidsstokken. Den 30. juni 1977 ble det avholdt et møte med berørte parter hvor problemene ble drøftet. Hensikten var å komme fram til en betryggende ordning og samtidig sikre at framdriften av tiltak og arbeidsoperasjoner innen oljesektoren ikke ble sinket. Det ble her foreslått å opprette «Stavangerutvalget».

Utvalget hadde sete i Stavanger hvor Fylkesarbeidskontoret i Rogaland, Oljedirektoratet og politimesteren i Stavanger hadde en representant hver. Arbeidstakerne og arbeidsgivernes organisasjoner skulle ha to representanter hver. Arbeidstakerne var representert med et medlem fra Landsorganisasjonen (LO) og et fra Operatørforeningens Samarbeidsutvalg (OFS). Arbeidsgiverne var representert med et medlem fra Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) og et fra North Sea Operators Committee (samarbeidsorganet for oljeselskap i Nordsjøen). Fylkesarbeidssjefen i Rogaland var formann i utvalget.[REMOVE]Fotnote: Oppnevning av et utvalg i Stavanger som skal behandle spørsmål vedrørende bruk av utenlandsk arbeidskraft på den norske kontinentalsokkelen. IE arkiv, Statsarkivet. Stavangerutvalget ble nedlagt i 1998 av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Behandling av søknader om gruppearbeidstillatelser etter den tid ble tillagt den myndighet som Arbeidsdirektoratet fastsatte.

Statfjord B godkjent av ODElektrikerstreiker
Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 22. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *