Dykking ved Statpipe

person Av Helge Ryggvik (utdrag fra Gjerde, K. Ø. og Ryggvik, H., Nordsjødykkerne, 2009).
Med til sammen 850 kilometer rør var Statpipe-anlegget det største rørledningsprosjektet noensinne i Nordsjøen. Til forskjell fra rørledningene fra Ekofisk og Frigg, hvor ledningene gikk rett over til britisk, dansk og tysk sektor i et relativt grunt, flatt undervannslandskap, ble samtlige kilometer rør denne gangen lagt på norsk sokkel. Utfordringen var ikke bare dybden, men også et til tider svært kupert landskap. Ledningen gikk fra Statfjordfeltet til Kårstø, hvor våtgassen ble skilt ut.
— Kontrollrommet for kammeranlegget på Seaway Condor (ca. 1985). Foto: Bjørn Wilhelm Kahrs/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Tørrgassen ble så sendt videre over Norskerenna for andre gang til stigerørsplattformen Draupner S, hvor også gass fra Heimdalfeltet ble koblet til. Derfra gikk ledningen ned mot Ekofiskfeltet. Det er ingen tilfeldighet at rekorden for det samlede antall timer hvor dykkere satt i metning på norsk sokkel, ble satt nettopp i årene mellom 1983 og 1985, da arbeidene med ledningen pågikk for fullt. Statpipe-dykkingen kom på toppen av den omfattende dykkingen som samtidig pågikk på Statfjord.

Til tross for at Statoil var operatør, de mange omfattende utredningene man hadde hatt på forhånd og det faktum at det dreide seg om et nasjonalt prestisjeprosjekt, gikk de fleste oppdragene til utenlandske selskap.[REMOVE]Fotnote: Nerheim, 1996: 69. Det var de gigantiske rørleggingsfartøyene som fikk størst oppmerksomhet i media. Mest imponerende var McDermotts gigantfartøy LB 200. Men like etter, og av og til også i forkant av, rørleggingsfartøyene befant det seg alltid et dykkerskip. Dykkeoppdraget hadde gått til det norske Stolt-Nielsen Seaways. Det var et solid plaster på såret for tapet av hovedkontrakten på Statfjord. I to år fulgte Stolt-Nielsens dykkerskip Seaway Condor rørledningsprosessen. Dykkingen på Statpipe var så omfattende at også andre dykkerselskap ble trukket med. Det Comex’ Aker-bygde, halvt nedsenkbare dykkerfartøy Uncle John deltok både indirekte, knyttet til forsknings- og verifikasjonsdykkene i regi av NUTEC, og direkte i tilknytning til selve rørleggingsarbeidet. Like fullt, verken før eller siden på norsk sokkel, ble det gjennomført så mange kontinuerlige metningsdøgn i regi av ett selskap på et og samme prosjekt som det Stolt-Nielsen Seaway nå skulle stå for.

Dykking ved Statpipe,
Kammeranlegget på "Seaway Condor". Foto: Bjørn Kahrs/Norsk Oljemuseum

Seaway Condor befant det seg til enhver tid mellom 80 og 90 mann.[REMOVE]Fotnote: Intervju med Einar Wold Svendsen, 30. mai 2006. Av disse var mellom 35 og 45 metningsdykkere. Under arbeidene på Statpipe var det som regel til enhver tid 15 mann i kammeret. En betydelig del av dykkingen var inspeksjonsoppdrag. Mesteparten av dykkernes arbeidstid ute i vannet gikk med til å bygge under og rundt ledningen på utsatte steder. Noen steder ble det lempet sandsekker.

Andre steder ble det støpt med betong. Svært mye av dykkingen foregikk på dybder mellom 190 og 220 meter. Det innebar at dykkerne brukte opp mot ni dager i dekompresjon. Det dypeste operative arbeidsdykket ble foretatt ned til 245 meter, på kanten av Norskerenna utenfor Utsira. Oppdraget gikk ut på å måle lengden på et spenn. Det var ennå ikke mulig å gjennomføre slike arbeidsoppdrag med ROV-er. Selv om de fleste rørene ble sveiset sammen oppe på rørledningsfartøyene og lagt ut i sjøen i sin fulle lengde, ble det likevel en del sveising under vann.[REMOVE]Fotnote: Intervju med Magne Vågslie, 30. mai 2006. Vågslie var dykkesjef for Stolt om bord på Seaway Condor i den aktuelle perioden. I og med at rørene ble lagt fra forskjellige fartøyer med ulike utgangspunkt, måtte man nødvendigvis sveise der endene møttes. Man sørget selvfølgelig for å unngå at bunnen av Norskerenna ble et slikt møtepunkt. Med langt tykkere rør og et enda større trykk inne i sveisehabitatet ble arbeidet enda mer krevende enn tilsvarende sveising på Statfjord.

Dykking ved Statpipe,
Lugaren på "Seaway Condor". Ca. 1985. Foto: Bjørn Kahrs/Norsk Oljemuseum

Med et så stort antall dykkere involvert og en metningstid som i gjennomsnitt lå på rundt 25 dager per dykk, stilte Statpipe-dykkingen store krav til både utstyr og personlige egenskaper hos de enkelte dykkerne. Forholdene i dykkekamrene på Seaway Condor var betydelig forbedret i forhold til kamrene som ble benyttet ved den første metningsdykkingen på Ekofisk og Frigg. Når norske selskap som Stolt-Nielsen og Scandive kjøpte systemer til sine dykkerskip, kombinerte man av og til deler fra produsenter i ulike land. Norske dykkere mente at systemer fra Dräger i Tyskland var de beste, mens systemer fra Italia og Storbritannia ble ansett som dårligere. Artic Surveyor brukte et Dräger-system med to kamre.[REMOVE]Fotnote: Swann, 2007: 437. Da Seaway Falcon fikk et eget toalettkammer, utgjorde det en betydelig forbedring av dykkernes komfort. Siden det hadde en egen inngang fra både metningskammeret og dekompresjonskammeret, var det imidlertid svært dyrt i drift.[REMOVE]Fotnote: Intervju med Arne Jentoft, 2. juni 2006. For hver gang en av dykkerne i dekompresjon skulle gjøre sitt fornødne, måtte kammeret blåses ned fra arbeidsdybde til den aktuelle dekompresjonsdybden. I en slik prosess kunne det forsvinne store mengder dyr heliumgass. I forbindelse med en ombygging i 1979 fikk dekompresjonskammeret et eget toalett.

Dykking ved Statpipe,
Dykker Børre Børretzen har fått sendt inn en avis i kammeret på Seaway Condor under dykking på Osebergfeltet. Mange hadde problemer med å lese når de befant seg under høyt trykk. Foto: Einar Andersen/Norsk Oljemuseum

Seaway Condor hadde fire kamre. Av de 15 som gjerne befant seg i metning, var det som regel to til tre mann som deltok i arbeidet i tilknytning til klokken, seks mann som var under dekompresjon, mens resten sov eller befant seg i et oppholdsrom. Samtlige av «rommene» eller kamrene kunne avstenges fra hverandre, med separat trykksetning. Dykkerne ble som regel «blåst ned» i toalettkammeret, som også ble benyttet når dykkere skulle inn og ut av klokken med diverse utstyr. Dykkerne som gikk i arbeidsturnus, hadde to kamre til disposisjon når de ikke var nede i klokken. Det ene ble benyttet til soving, mens det andre ble benyttet som oppholds- og spiserom. De to oppholdskamrene var som regel stilt inn på samme dybde, slik at dykkerne kunne bevege seg fritt mellom dem. Dekompresjonskammeret var imidlertid alltid adskilt. Det ble bare åpnet når et nytt lag skulle rykke inn for dekompresjon. Med et separat toalett for dekompresjonskammeret unngikk man problemene man hadde hatt i den første fasen på Seaway Falcon.[REMOVE]Fotnote: Statpipe bygges,  Infofilm ca 1985. (Statoil).

Men selv om dykkerkamrene på Seaway Condor var større og bedre enn tidligere dykkesystemer, ble livet i metning aldri luksuriøst. For det første hadde dykkerselskapene utnyttet den ekstra plassen til å øke antallet dykkere. Samtidig var trykksetningen i seg selv en belastning for kroppen. Aldri hadde så mange dykkere befunnet seg så lenge på så store dyp som under Statpipe-dykkingen. Mange hadde store problemer med å få sove. Mange hadde dessuten problemer med å lese. En dykker forteller at han hadde hatt med seg den samme boken fra han startet med metningsdykking ved Statfjord i 1986, til han sluttet i jobben i 1992, uten å klare å lese den ferdig. Dykkerne som hadde ambisjoner om å bruke «fritiden» til ulike kurser eller skolefag, ga ofte opp. Det ble gjerne med lettere lesestoff. Foruten stresset i selve arbeidssituasjonen kunne det være en psykisk belastning å befinne seg så tett innpå mange andre, uten muligheter for å stikke seg unna.

Det viktigste for et dykkerkammer var naturligvis at det var tett. Dernest var de såkalte lifesupportsystemenes kvalitet avgjørende for dykkernes komfort så vel som for deres sikkerhet. Det var lifesupportsystemene som til enhver tid forsynte kamre og klokker med riktige gassblandinger og sørget for riktig trykk. Ved siden av å tilføre gass fungerte lifesupportsystemene som et slags airconditionsystem. Man skulle også sørge for riktig temperatur og fuktighet inne i kamrene. Balansen mellom riktig temperatur og fuktighet var vanskelig, men samtidig svært viktig for dykkerne. Særlig når man pustet heliumgass, skulle det lite til før man begynte å fryse. Også her kunne Seaway Condor benytte seg av bedre og mer utprøvd teknologi enn de første metningssystemene. Men med så mange rom å forholde seg til, med stadig åpning og lukking av kamre, ble selve driften av systemene mer kompleks. Samtidig bidro det store antallet hardt arbeidende dykkere til mye fuktighet. På det verste kunne fuktigheten fungere som et drivhus for diverse bakterier.

Driften av dykkesystemene ved Statpipe-dykkingen ble ytterligere komplisert ved at selve dykkedybden kunne variere betydelig. Dette hadde vært et problem selv under den stasjonære dykkingen på Statfjord, hvor dykkerkamrene oppe kunne være innstilt på 138 meter, mens selve arbeidet foregikk ti meter lengre nede. Med dynamisk posisjonering klarte dykkerfartøyene å holde seg på et og samme sted. I og med at bølgene til tider kunne være svært høye, måtte klokken plasseres et godt stykke over havbunnen. Hvis ikke risikerte en at klokken slo ned i havbunnen hver gang et fartøy befant seg nede i en bølgedal. En dykker som arbeidet fire timer eller mer, ti meter dypere enn trykket han var mettet inn i, trengte en viss dekompresjon etter at arbeidsøkten var over. For dem som satt oppe og styrte trykksettingen og regnet på dette, kunne det være vanskelig å finne frem til den riktige tilpasningen. I forbindelse med Statpipe-dykkingen hendte det ofte at et arbeidslag i metning kunne forflyttes til et annet punkt langs rørledningen, på helt andre dyp, i en og samme metningsperiode. Noen steder kunne dessuten terrenget under vann være så bratt at dykkerne var avhengige av å endre dybde for å få gjennomført enkle arbeidsoppdrag. Dykkerne kalte det «jo-jo-dykking». Det fantes ingen tabeller som ga noe eksakt svar på hvordan en skulle dekomprimere i slike tilfeller.

Også ved ilandføringen på Kalstø var det behov for dykkere i stor stil. Selmer hadde kontrakt på byggingen av den 600 meter lange betongtunnelen som skulle på plass for å sikre at gassrørene lå beskyttet i den værharde ilandføringssonen. Betongtunnelen ble bygd i fem seksjoner på 80 til 140 meters lengde, som ble slept til Kalstø.[6] Dykkere var med når disse ble satt på plass. Plasseringen av seksjonene var ikke noe som lot seg gjøre uten videre. Havbunnen utenfor Kalstø er kupert. Ilandføringstunnelen ble derfor ikke lagt direkte på havbunnen, men ble støttet opp av seks søyler som sto på havbunnen. Disse støttene var det dykkere som bygde. Dykkerne hadde en stor jobb med først å rengjøre havbunnen ved hjelp av høytrykksspyling og lignende. Deretter måtte de bore ned i fast fjell for å få et sikkert feste for armeringen. Så satte de opp forskaling slik at betongsøylene kunne støpes.[REMOVE]Fotnote: Intervju med Geir Egil Skrunes, 25. januar 2006.

Mange dykkere var i sving med dette arbeidet i perioden 1982–1983. Markedet ble mer eller mindre støvsugd. I mange tilfeller var det offshoredykkere som tok seg en bijobb på Kalstø, mens de hadde friperioden i land. I siste fase ble røret trukket gjennom betongtunnelen før det ble bygd videre over haug og hammer til Kårstø. Den 25. mars 1985 kunne rørledningen tas i bruk, og flammen tennes på Kårstø.

Publisert 11. november 2019   •   Oppdatert 18. mai 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *