Kildesamlinger i prosjektet

person Norsk Oljemuseum
I løpet av prosjektet kulturminne Statfjord er det gjennomført en arkivmessig form for bevaring av et utvalg av kildematerialet med hovedvekt på saksarkiver, foto, film, publikasjoner, gjenstander, intervjuer og annet arkivmateriale. Materialet er registrert i databaser, med kobling til digitalisert materiale der dette finnes.
— Eksempel på arkivmateriale. Meny fra feiring av Statfjord A.
© Norsk Oljemuseum

Arkivmateriale

Statsarkivet i Stavanger har hatt ansvaret for delprosjekt arkiver. Arbeidet har bestått i å få oversikt over, velge ut, ordne, katalogisere og deponere de saksarkivene som skulle være med i  prosjektet. Etter ordning og katalogisering utgjør materialet inntatt gjennom prosjektet ca. 200 hyllemeter og er nå deponert i Statsarkivets magasiner for ettertiden.

Festmiddag Statfjord A meny

Eksempel på arkivmateriale. Meny fra feiring av Statfjord A.

Statoil, som operatør for feltet,  har deponert mest arkivmateriale. 35 hyllemeter av dette er teknisk dokumentasjon utvalgt av oljemuseet i løpet av prosjektarbeidet. I arkivet fra Mobil Exploration Norway Inc. (MENI) er det også arkivmateriale som omhandler Statfjord. Arkivmateriale som omhandler Statfjord finnes også i arkivene fra Navion ASA , Moss Rosenberg Verft, Stavanger politikammer, Oljedirektoratet, oljebasegruppen NorSeaGroup, fagforeningen IndustriEnergi og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Oljeindustriens Landsforening.
Les mer om Statsarkivets arbeid, med presentasjon av arkivene: Statsarkivet i Stavanger

Aviser

Norsk Oljemuseum har tatt vare på over 6500 avisutklipp om Statfjord. Med hovedvekt på tiden fram til og med 1979 er utklippene gjennomgått, digitalisert og ordnet. Utklippene er systematisert i mapper etter årstall og dato, og tatt vare på i oljemuseets arkiv. Fra 1980-tallet av har de fleste aviser tilgjengelig digitalt søkbart arkiv.

Brent avis

Eksempel på avisoppslag, om Brentfeltet. Fra Stavanger Aftenblad 18. april 1974.

I Nasjonalbibliotekets digitale avistjeneste gir søk på Statfjord over 10 000 treff, tjenesten er tilgjengelig på norske biblioteker.
Les mer om: Nasjonalbibliotekets avistjeneste

Bøker

Ca. 100 bøker er valgt ut til å gjøres tilgjengelig på nettstedet. Bøkene kan leses i sin helhet og søkes i på internett, men bøkene kan ikke lastes ned til egen datamaskin eller lesebrett. Rettighetene til bøker reguleres av Nasjonalbibliotekets Bokhylla-avtale.
Søk i digitalt tilgjengelige bøker

Fotografier

Det er registrert ca. 7000 Statfjord-relaterte fotografier i Norsk Oljemuseums database pr. november 2012. Av disse kommer 430 fra Akersamlingen, 570 fra Mobilarkivet, 1900 fra Statoil, 700 fra Odd Noreger, 550 fra Hilde Hysing-Dahl, 20 fra Tor Marcussen, 300 fra Kåre Moen, 130 fra Knut Olav Dalene og 2000 fotografier tatt ved oljemuseets besøk på de tre Statfjord-plattformene.
Søk i digitale foto

Film

Statoils arkiv hos Norgesfilm for digitaliserte filmer er gjennomgått i prosjektet, og 90 filmer er utvalgt for visning på nettstedet.
Søk i film

Gjenstander

Til sammen 59 gjenstander med tilknytning til Statfjord er registrert i oljemuseets samling.
Søk i gjenstander

Intervjuer

I prosjektperioden er 25 dypgående intervjuer gjennomført av oljemuseets medarbeidere. Videre har masterstudent Elisabeth U. Moland gjennomført intervjuer med fire personer i arbeidet med sin masteroppgave. Intervjumaterialet er nedskrevet og tas vare på av oljemuseet.
I tillegg er det gjennomført samtaler med 10 personer for å få ytterligere informasjon.

Radio

Det er inngått avtale med NRK som gir tillatelse til bruk av radioklipp. NRKs digitale radioarkiv er gjennomgått, og et utvalg på 32 relevante klipp er gjort. 18 klipp fra «Radio Statfjord» er også gjort tilgjengelig. Radio Statfjord var en intern kanal for ansatte i Statfjord-organisasjonen. Klippene er digitalisert fra kassetter.
Lenke til søk i radioklipp

Tidsskrifter og småtrykk

Mer enn 500 tidsskrifter og 100 småtrykk er gjort tilgjengelig på nettstedet. Tekstene i materialet er gjort tilgjengelig for søk gjennom bruk av programvare for tekstgjenkjenning.

Visning av tidsskrifter

Eksempel på visning av tidsskrifter, Statoil Status fra august 1990.

Lenke til søk i tidsskrifter og småtrykk

Referansedatabasen OIL

Fellessøket omfatter poster fra referansedatabasen OIL . Petroleumstilsynet er redaktør for OIL. OIL inneholder referanser til nordisk petroleumslitteratur, og dekker litteratur fra 1974 og fram til og med 2006. I basen finnes det referanser til nordisk litteratur, som forskingsrapporter, offentlige publikasjoner, tidsskriftartikler, bøker, konferanse- og seminarlitteratur og foredrag, spesifikasjoner, småtrykk, med mer. OIL dekker følgende fagområder: Petroleumsgeologi, geofysikk, undersøkelse og leting, utvinning og produksjon av olje og gass, offshorekonstruksjoner, rørledninger, transport, petrokjemi, forsyningsbaser, petroleumsjuss, petroleumsøkonomi, oljepolitikk, sikkerhet, miljøvern og samfunnsendringer i forbindelse med oljevirksomheten. Cirka 25 prosent av dokumentene som er beskrevet i basen er engelskspråklige. Alle poster i basen har både norske og engelske emneord.

Publisert 9. august 2019   •   Oppdatert 30. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk