Sikkerhet 1980

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Fra Statfjordfeltet kom i drift og et godt stykke ut på 1980-tallet var Statfjord-organisasjonen delt opp i departementer.
— Livbåtøvelse på Statfjord A (1978/79). Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Sikkerhetsdepartementet på Statfjord var direkte underlagt sikkerhetsdepartementet på hovedkontoret i Stavanger og ikke plattformsjefen som de andre departementene. Det skulle ha en uavhengig rolle og rapporterte derfor ikke direkte til plattformsjefen.

Sikkerhetsdepartementet besto av en supervisor som rapporterte til superintendent på land, formann og fagarbeidere. De fleste arbeidet dagtid, men en av fagarbeiderne gikk alltid nattskift. De fleste i sikkerhetsavdelingen hadde erfaring fra handelsflåten som navigatører, maskinister og lignende.

Departementet fungerte både som kontroll- og rådgivingsinstans for plattformorganisasjonen. De utførte periodisk kontroll av alt brannverns- og livredningsutstyr. Det meste av utstyret ble fast kontrollert en gang i måneden, noe hver uke, mens andre ting bare ble ettersett en gang i halvåret.

Sikkerhetsutstyret på lastebøyen var en av tingene som ble kontrollert hver måned og livbåtene ble sjøsatt en gang i året. Hver tiende dag holdt avdelingen øvelse og mønstring; mann over bord eller brann- eller livbåtmønstring. Også på lastebøyen ble det foretatt brann- og evakueringsøvelser. Det ble skrevet rapporter etter hver øvelse, som ble sendt til land.

Alle ansatte på Statfjordfeltet skulle ha opplæring innen bruk av sikkerhetsutstyr, og alle nyansatte fikk grunnleggende instruksjon og informasjon om sikkerhetssystemene om bord, men bare Mobil-ansatte måtte igjennom oppfriskningstrening hver søndag. Det var flere brannlag på plattformen. Disse skulle mobiliseres ved eventuelle branner, eksplosjoner eller gasslekkasjer. Disse ble drillet i oppgavene tre timer, to ganger i uken. En gang i måneden ble redningsflåtene demonstrert, samt at det ble holdt årlige brannvaktskurs for kontraktørpersonell. Det var også kurs etter behov for personell som arbeidet i minicellene, for bruk av gassmålere, likeså for livbåtkapteiner og livbåtinstruksjon for alt plattformpersonell. Fordeling av livbåtene ble fulgt opp daglig og ukentlig for brann- og røykdykkerne.

Departementet tok initiativ til og deltok i en rekke møter. Det viktigste var det daglige Simultaneous Drilling & Production (SDP)-møte med plattformledelsen, i tillegg kom faste ukentlig verneombudsmøter og sikkerhetsmøter i alle avdelinger.

Departementet var ansvarlig for å godkjenne alt farlig arbeid – som varmt arbeid, arbeid i lukkede rom og annet arbeid som kunne påvirke sikkerheten – det som i dag går under Arbeidstillatelse 1 (AT1). De skulle foreta regelmessig inspeksjon og gassmåling og utlevere og kontrollere gassmålere, samt ha kontinuerlig kontroll over større arbeider i minicellen. To ganger i døgnet (natt- og dagskift) inspiserte de alle produksjonsmoduler for kartlegging av eventuelle gasslekkasjer. Alle stillaser på plattformen skulle kontrolleres hver fjortende dag og sikkerhetsavdelingen skulle delta ved funksjonsprøving av automatisk brannslukkingsutstyr og nedstengingsfunksjoner. De rykket også ut ved alle alarmer og etterforsket og rapporterte dette.

Oljesøl på plattformen og i sjøen, gassutslipp, brann, skade på utstyr, skade på personell og nesten-hendelser skulle rapporteres og departementet var selv forpliktet til å etterforske alle ulykker og følge opp tiltak. Når oljedirektoratet, sjøfartsdirektoratet eller Helikopter Service hadde inspeksjon skulle sikkerhetsdepartementet delta.

Publisert 14. november 2019   •   Oppdatert 23. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *