AMU på Statfjord AHelikopterulykken

Cateringkonflikt

person Av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
Norsk olje- og gassmedarbeiderforbund (NOGMF) var villige til å gå til streik for sine medlemmer fra 9. juni 1978.
— Forpleiningspersonell på Statfjord A. Foto: Odd Noreger/Norsk Oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

Forhandlingene gjaldt cateringansatte i Nordsjøen, som lønnsmessig var blitt hengende etter andre offshoregrupper. De hadde heller ikke – i motsetning til sine kollegaer – lokale forhandlinger. NOGMF representerte personellet i Christiania Dampkjøkken på Statfjord A, mens Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) representerte cateringansatte på Ekofisk og Frigg. NOPEF og NOGMF konkurrerte om medlemmene i Nordsjøen og det utviklet seg til en bitter strid under lønnsforhandlingene våren 1978.

Første uken i juni beskrev Bergen Arbeiderblad den opphetede stemningen: «En av YS- forbundets tillitsmenn har vært på plattformen og oppfordret til ulovlig streik, rettet mot regjeringen i fall meglingen ikke fører fram og konflikten blir henvist til tvungen mekling.»[REMOVE]

Fotnote: Bergens Arbeiderblad. Mai 1978. Cateringpersonalet på Statfjord bondefanges til streik av YS-forbund.

Den 4. juni oppsto nok en episode som forsuret forholdet mellom NOPEF og NOGMF. John Erik Roth, forbundssekretær i NOPEF, skulle reise ut til Statfjord A og informere om NOPEF sitt opplegg for forhandlingene med Norsk arbeidsgiverforbund (NAF), som snart skulle starte. Turen var klarert på forhånd. «Roth ble imidlertid oppringt på flyplassen av basesjef Thommasen på Ågotnes ved Bergen, og basesjefen kunne hilse fra tillitsmennene i Norsk Olje- og Gassmedarbeiderforbund på Statfjord og si at de ikke ønsket at Roth skulle komme ut og orientere om NOPEF’s opplegg.[REMOVE]Fotnote: Rogalands Avis. 5. Juni 1978. Bjartmar Gjerde vil be om orientering om saken.Roth reiste ikke ut og Olje og industriminister Bjartmar Gjerne anså saken som så alvorlig at han ba om alle opplysninger om saken.

LO gikk våren 1978 inn for et samordnet kombinert oppgjør og NOPEF var bundet av LO i sitt forhandlingsopplegg. NOGMF sto derimot fritt. NOPEF hadde gjennom lønnsforhandlingene med NAF fått protokollført at partene skulle se nærmere på lønnsforhandlingene til cateringpersonellet i egne forhandlinger 14. og 15. august samme år.

NAF hadde innrømmet at det var skjevheter i lønnssystemet. NOGMF nektet å følge opplegget til NAF. NOPEF brøt forhandlingene, og det gikk til mekling. Meklingen førte ikke fram, og NOGMF truet med streik. To dager før streiken skulle iverksettes vedtok regjeringen tvungen lønnsnemnd.

Dette var første gang det ble gjennomført særskilt tvungen lønnsnemnd for virksomhet i Nordsjøen, med argument om store skademessige konsekvenser ved en langvarig konflikt. Rikslønnsnemnden fastsatte at cateringpersonell i NOGMF skulle få et lønnstillegg på 1,43 prosent eller 1040 kroner mer i lønn i året. Kjennelsen var i overensstemmelse med framlegget fra NAF.[REMOVE]Fotnote: Aftenposten. Juni 1978. Ingen frokost på Statfjords A.

Konflikten var ikke over

Som konsekvens av lønnsnemnden brøt det ut spontane streiker og aksjoner i Nordsjøen. På Statfjord A fikk ingen servert frokost lørdag 9. juli for forpleiningspersonalet hadde gått til demonstrasjonsstreik fra fem til halv åtte på morgenen. Demonstrasjonsstreiken ble enstemmig vedtatt på et allmannamøte holdt for de ansatte i Christiania Dampkjøkken. Steiken var en demonstrasjon mot det de selv kalte en lemfeldig behandling av en yrkesgruppe fra myndighetenes side.[REMOVE]Fotnote: Ibid .

Mandag kveld møtte representanter for forpleiningspersonalet tilknyttet NOGMF Christiania Dampkjøkken og Norsk Arbeidsgiverforening, hvor de ble enige om et forhandlingsopplegg. NAF hadde da gitt signaler om at det ville bli åpnet for lønnstillegg ved å opprette nye yrkestitler. NOPEF hadde i mellomtiden fått protokollført at forholdene til cateringpersonellet skulle tas opp i egne forhandlinger i august. Et breddeutvalg bestående av representanter fra NOPEF, Christiania Dampkjøkken, NAF og tillitsvalgte skulle innen 14. august levere en innstilling om forpleiningspersonalets vilkår.

«Nå har alt bråket resultert i at forhandlerne til NOGMF må sitte ved siden av forhandlerne til NOFEF ved det samme forhandlingsbordet 14. og 15. august. Og forbundet kan takke NOPEF for denne protokolltilførselen kom», sa administrerende direktør Stener Brenden i Christiania Dampkjøkken til Rogalands Avis 26. juli 1978.[REMOVE]Fotnote: Rogalands Avis, 26. juli 1978. Bittert nederlag for Paulsen og Co.

Han sa også at det gule forbundet, NOGMF ble tilbudt den protokolltilførselen som LO-forbundet NOPEF oppnådde under forhandlinger, men at de takket nei. Han var tydelig lei av at forbundet ikke fulgte organisasjonslivets spilleregler. «Vi er bestyrtet over at det skal gå an å gå til ulovlige aksjoner på et så tynt grunnlag. De sier aksjonene er rettet mot Rikslønnsnemndas kjennelse, men det var de selv som valgte å la oppgjøret havne dit.»[REMOVE]Fotnote: Ibid .

Gjennom forhandlingene ble det til slutt enighet om at cateringansatte skulle ha en lønnsøkning på nærmere 1000 kroner måneden, eller omtrent 20 prosent,[REMOVE]Fotnote: Johannesen, Terje. Kampen om oljearbeiderne. NOPEFs historie.  Stavanger 2009. og en intensjonsavtale skulle sikre en tilsvarende lønnsutvikling som andre grupper offshore.[REMOVE]Fotnote: Smith Solbakken, Marie. Oljearbeiderkulturen. Trondheim 1997: 242.

AMU på Statfjord AHelikopterulykken
Publisert 25. november 2019   •   Oppdatert 31. januar 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk